ครอบครัว 3Rs

วิธีการลดขยะที่เริ่มจากภายในครอบครัว พ่อแม่ลูก ด้วยเทคนิค 3R อย่างง่ายๆ

ลดการใช้งาน บริโภคแบบพอเพียง
ละเว้นของฟุ่มเฟือย เลือกใช้สินค้าที่สามารถนำกลับมา

การใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้อีก เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่
และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

การแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
ช่วยให้สามารถนำไปขายได้ราคาดีขึ้นกว่าปกติ