ตารางการจัดการขยะครัวเรือนบ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 3

ปีโครงการ : 2562
ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : การจัดการขยะครัวเรือนบ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 3
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ฐานการเรียนรู้ในชุมชนด้านการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน
รณรงค์ลดพลาสติกโดยการใช้ปิ่นโต
ใช้ถุงผ้าในการไปซื้อของและปฏิเสธโฟม
แนวคิด 3Rs : การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในการใช้หลัก 3 Rs 
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : บ้านทุ่งวัวแดง
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมชุมชนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3Rs
หน่วยงานดำเนินโครงการ : อบต แม่ใส
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : บ้านทุ่งวัวแดง
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางจรรยา ศรีสมเพ็ชร
โทรศัพท์ : 0846096840
ภาพถ่าย :