ตารางโครงการชุมชนปลอดโฟม

ปีโครงการ : 2562
ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองแพร่
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการชุมชนปลอดโฟม
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : 1.ข้อตกลงการจัดการขยะในชุมชนและการการรณรงค์ลด ละเลิกการใช้ภาชนะโฟมในชุมชน
แนวคิด 3Rs : 1.Reduce การลดปริมาณขยะ
-ปฏิเสธและลดการใช้ถุงพลาสติก
-การเลือกซื้อสินค้าแบบรีฟิว
-สนับสนุนใช้ปิ่นโต , ตะกร้า,ลดโฟม
2.Reuse (ใช้ซ้ำ, ใช้แล้วใช้อีก)
-รับบริจาคเสื้อผ้า,จากชุมชน เพื่อนำไปบริจาคต่อ
-ใช้กระดาษทั้งสองหน้า ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากพลาสติก กระถางจากยางรถยนต์ฯลฯ
3. รีไซเคิล (Recycle)  การคัดแยกขยะและนำไปขาย  เช่น ขวด กระดาษ
-ธนาคารขยะรีไชเคิล,กองทุนขยะรีไซเคิล,ผ้าป่าขยะ
-ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากพลาสติก เช่น หมวก พวงกุญแจตะกร้า กระเป๋า ที่ตัดผงขยะ กระถางจากยางรถยนต์ฯลฯ
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : ชุมชนเพชรรัตน์
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมชุมชนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3Rs
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลเมืองแพร่
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนเพชรรัตน์
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางมยุรี เครือใจ
โทรศัพท์ : 0968938809
ภาพถ่าย :