ตารางการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

ปีโครงการ : 2562
ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : การลดขยะ
แนวคิด 3Rs : การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : อบต.บ้านด่านนาขาม
ประเภทและลักษณะของโครงการ : การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง
หน่วยงานดำเนินโครงการ : อบต.บ้านด่านนาขาม
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : อบต.บ้านด่านนาขาม
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาว ดลฤดี
โทรศัพท์ : 0838791675
ภาพถ่าย :