ตารางศูนย์การเรียนรู้ประดิษฐ์สิ่งของรีไซเคิล

ปีโครงการ : 2562
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเมืองพาน
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้ประดิษฐ์สิ่งของรีไซเคิล
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ประดิษฐ์สิ่งของรีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน กระป๋องเครื่องดื่ม ซองกาแฟ
แนวคิด 3Rs : ประดิษฐ์สิ่งของรีไซเคิล
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลเมืองพาน
ประเภทและลักษณะของโครงการ : การรีไซเคิล
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลเมืองพาน
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลเมืองพาน
ระยะเวลาดำเนินการ : 9 เดือน
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางพิชชานันท์ หลวงคำ
โทรศัพท์ : 0875785328
ภาพถ่าย :