ตารางการส่งเสริมความรู้การจัดการขยะให้กับครัวเรือน

ปีโครงการ : 2562
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลโนนหวาย
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : การส่งเสริมความรู้การจัดการขยะให้กับครัวเรือน
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : การจัดการขยะให้กับครัวเรือน

แนวคิด 3Rs : การจัดการขยะต้นทางตามหลัก 3 rs ปี2562 ร่วมกับสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลโนนหวาย หมู่บ้านทุ่งห้วยทรายหมู่ที่ 7
ประเภทและลักษณะของโครงการ : ลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลโนนหวาย
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : บ้านทุ่งห้วยทราย หมู่ที่ 7
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : ว่าที่ร้อยตรี ทองสุข วันทอง
โทรศัพท์ : 042219745
ภาพถ่าย :