ตารางการดำเนินการด้านการจัดการขะมูลฝอยชุมชนตามหลัก 3Rs

ปีโครงการ : 2562
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลสังคม
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : การดำเนินการด้านการจัดการขะมูลฝอยชุมชนตามหลัก 3Rs
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : การดำเนินการด้านการจัดการขะมูลฝอยชุมชนตามหลัก 3Rs
แนวคิด 3Rs : การดำเนินการด้านการจัดการขะมูลฝอยชุมชนตามหลัก 3Rs
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลโนนหวาย หมู่บ้านทุ่งห้วยทรายหมู่ที่ 7
ประเภทและลักษณะของโครงการ : การให้ความรู้ผ่านฐานการเรียนรู้
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลสังคม
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบบสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาว ภิญญดา สีหาจักร์
โทรศัพท์ : 0896175940
ภาพถ่าย :