ตารางลดถุงพลาสติก

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ลดถุงพลาสติก
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ร้านค้าภายในหมู่บ้านสวน ม.10 บ้านหนองคูบัว ม.4 ลดใช้ถุงหิ้วใส่สินค้า โดยมีตะกร้า ถุงผ้า ถังบรรจุน้ำแข้ง ไว้บริการลูกค้าให้ยืม
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางดวงกมล นิติวัฒนะ
โทรศัพท์ : 081-9664496