ตารางโรงเลี้ยงไส้เดือนเงิน

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โรงเลี้ยงไส้เดือนเงิน
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : การสร้างจิตสำนึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการจัดการขยะอินทรีย์ในส่วนครัวเรือนด้วยการนำไส้เดือนดินมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่และยังสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบพอเพียงได้อีกด้วย
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายพงษ์พินิจ สมาษ
โทรศัพท์ : -
ภาพถ่าย :