ตารางศุนย์เรียนรู้ ม.3 และ ม.7

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลป่าสัก
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ศุนย์เรียนรู้ ม.3 และ ม.7
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : มีฐานการเรียนรู้ภายในหมู่บ้านโดยแยกการจัดการขยะแต่ละประเภทผสมผสานกับเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลป่าสัก
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลป่าสัก
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลป่าสัก
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายสุเมธ แสงสิหโนชัย
โทรศัพท์ : 089-6355819
ภาพถ่าย :