ตารางโครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 : กิจกรรมชุมชนปลอดขยะเปียก(ทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก)

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองลำพูน
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 : กิจกรรมชุมชนปลอดขยะเปียก(ทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก)
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ตามนโยบายการบริหารจัดการขยะในชุมชนของภาครัฐภายใต้ road map ของรัฐบาลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) และแผน "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะเวลา 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้เทศบาลเมืองลำพูนได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับจังหวัดลำพูน ตามแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน "จังหวัดสะอาด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดลำพูนที่มีเป้าหมายเป็น "จังหวัดปลอดขยะเปียก"
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลเมืองลำพูน
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลเมืองลำพูน
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลเมืองลำพูน
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาวอัจฉริยา อยู่ประเสริฐ
โทรศัพท์ : 053-51200
ภาพถ่าย :