ตารางการรับซื้อขยะรีไซเคิล

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเขาชัยสน
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : การรับซื้อขยะรีไซเคิล
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ส่งเสริมการมีสา่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของเทศบาลตำบลเขาชัยสน เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะอันตรายออกจากชุมชน โดยนำมาทิ้งตามจุดรวบรวมที่กำหนดไว้และลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เลือกใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า นำกลับมาใช้ซ้ำและเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลและนำกลับมาใหม่ ซึ่งเทศบาลคตำบลเขาชัยสน ได้กำหนดจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่ทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลเขาชัยสน
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลเขาชัยสน
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลเขาชัยสน
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายวิระพล ชูโชติ
โทรศัพท์ : 074-691181