ตารางโครงการธนาคารขยะโรงเรียนร่วมกับชุมชนบ้านคลองแห้ว หมู่ที่ 1

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลบางขลัง
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการธนาคารขยะโรงเรียนร่วมกับชุมชนบ้านคลองแห้ว หมู่ที่ 1
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เป็นกลุ่มธนาคารขยะโรงเรียนร่วมกับชุมชน รวมตัวกันในการบริหารจัดการขยะจากครัวเรือนสู่ชุมชนโดยการแบ่งประเภทขยะก่อนทิ้ง สร้างมูลค่าขยะ ทำกิจกรรมรักษาความสะอาดภายในชุมชนให้มีความสะอาด
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลบางขลัง
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลบางขลัง
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลบางขลัง
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางกาญจนา ประดิษฐ
โทรศัพท์ : 064-3564955