ตารางธนาคารวัสดุรีไซเคิล

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ธนาคารวัสดุรีไซเคิล
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ธนาคารวัสดุรีไซเคิลดำเนินการโดยชุมชนบ้านข่าพัฒนาและจะเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจดรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายสุเวช รอบรู้
โทรศัพท์ : 089673804
ภาพถ่าย :