ตารางสร้างมูลค่าจากขยะขายได้

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลหลวงใต้
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : สร้างมูลค่าจากขยะขายได้
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เทศบาลตำบลหลวงใต้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่หมู่บ้านหกหมู่บ้าน 1 , 3 , 5 , 8  โดยโดยส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ขายได้แล้วนำมาร่วมกิจกรรมกับเทสบาลด้วยการฝากหรือขาย
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลหลวงใต้
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลหลวงใต้
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลหลวงใต้
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายภูเบะ มานะสุคนธ์
โทรศัพท์ : 098-7490522
ภาพถ่าย :