ตารางคัดแยกขยะต้นทาง

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเมืองปาน
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : คัดแยกขยะต้นทาง
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดำเนินการคัดแยกขยะรวมทั้งคัดเลือกชุมชนต้นแบบในการดำเนินการ
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลเมืองปาน
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลเมืองปาน
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลเมืองปาน
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : เทศบาลตำบลเมืองปาน
โทรศัพท์ : 034-276280
ภาพถ่าย :