ตารางธนาคารขยะรีไซเคิล

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลพรเจริญ
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ธนาคารขยะรีไซเคิล
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เน้นการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน โดยเฉพาะขยะรีไซเคิลที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าได้ โดยในแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมการรับฝากขยะกับคณะกรรมการธนาคารขยะของแต่ละหมู่บ้านและมีผู้ประกอบกิจการรับซื้อของเก่ามารับซื้อ โดยมีกิจกรรมณาปนกิจร่วมด้วย
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลพรเจริญ
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลพรเจริญ
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลพรเจริญ
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายสุรศักดิ์ เกษงาม
โทรศัพท์ : 083-2816219
ภาพถ่าย :