ตารางธนาคารขยะรีไซเคิล 6 หมู่บ้าน

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ธนาคารขยะรีไซเคิล 6 หมู่บ้าน
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จัดดำเนินงานจัดการขยะทางกรรมการภายในชุมชนเพื่อเน้นให้ประชาชนสร้างมูลค่าจากขยะมูลฝอยและส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางในครัวเรือน
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจดรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : ร.อ.หญิงณัฐทิดา ทำกาตื้อกาญจน์
โทรศัพท์ : 0885842025
ภาพถ่าย :