ตารางชุมชนโสมใหม่ร่วมใจคืนถังขยะ

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลนางัว
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ชุมชนโสมใหม่ร่วมใจคืนถังขยะ
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : มีการคัดแยกขยะ
ชุมชนคืนถังขยะให้เทศบาล
มีจุดรวบรวมขยะ
มีกิจกรรมรับบริจาคขยะ
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลลนางัว
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจดรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลลนางัว
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลลนางัว
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายกฤษดา มณฑาทิพย์
โทรศัพท์ : 0857599699
ภาพถ่าย :