ตารางโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัว

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองหนองสำโรง
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัว
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกแยกขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะเพื่อสร้างรายได้และสวัสดิการให้เกิดกับครัวเรือนในชุมชนและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลหนองสำโรง
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจดรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลหนองสำโรง
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลหนองสำโรง
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายชยพล ฉิมพลี
โทรศัพท์ : 084-4166838