ตารางโครงการส่งเสริมการมีสวนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

ปีโครงการ : 2549
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลน้ำปลีก
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีสวนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ
การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
การจัดการขยะแต่ละประเภท
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลน้ำปลีก
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจดรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลน้ำปลีก
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลน้ำปลีก
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาวจิตตานันท์ พันธ์เจริญ
โทรศัพท์ : 045525838
ภาพถ่าย :