ตารางรับซื้อขยะรีไซเคิลในหมู่บ้านและสำนักงาน

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเขาแก้ว
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : รับซื้อขยะรีไซเคิลในหมู่บ้านและสำนักงาน
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : จะมีผู้ประกอบการออกมารับซื้อหมู่บ้านละ 1 ครั้งต่อเดือน ทุก 13 หมู่บ้านและสำนักงานเทศบาลเดือนละ 1 ครั้ง
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลเขาแก้ว
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจดรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลเขาแก้ว
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลเขาแก้ว
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : -
โทรศัพท์ : -