ตารางจัดการลดปริมาณขยะในชุมชน

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลวังสะพุง
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : จัดการลดปริมาณขยะในชุมชน
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : - กิจกรรมการซื้อฝากขายโดยการตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
- กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ
- กิจกรรมเลี้ยงไว้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์

แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลวังสะพุง
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจดรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลวังสะพุง
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลวังสะพุง
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายสุรชัย กุดสา
โทรศัพท์ : 064-0639358
ภาพถ่าย :