ตาราง3R บ้านหมากแข้ง

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : อบต.กกสะทอน
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : 3R บ้านหมากแข้ง
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : มีการจัดทำคัดแยกขยะและนำมาจัดตั้งเป็นกองทุน
มีการผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : อบต.กกสะทอน
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจดรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : อบต.กกสะทอน
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : อบต.กกสะทอน
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางพจนา แพทย์ไชโย , นายอุทัย ราศรีชัย
โทรศัพท์ : 0833409274
ภาพถ่าย :