ตารางการจัดการขยะเป็นศูนย์

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : การจัดการขยะเป็นศูนย์
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : สาธิตการคัดแยกขยะ 4 ประเภทและมีการนำขยะไปใช้ประโยชน์
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : อบต.เขวาไร่
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจดรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : อบต.เขวาไร่
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : อบต.เขวาไร่
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาวทิพย์ สุวรรณโรนจ์
โทรศัพท์ : 0856818447
ภาพถ่าย :