ตารางการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร

ปีโครงการ : 2562
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลบ้านแฮด
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : การบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : การบริหารจัดการขยะภายในชุมชนโนนกล้วยหอม ม.6 การให้ความรู้การคัดแยกขยะและการจัดตั้งฐานการเรียนรู้ภายในชุมชนและเป็นแหล่งศึกษาดูงานของ ผปท.และชุมชนที่มีความสนใจพร้อมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนในเขตเทศบาลบ้านแฮดด้วย
แนวคิด 3Rs : 1. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนเช่นการลด คัดแยกขยะ ให้เป็นระบบ
2. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีจิตสำนึก ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
3. ให้สิ่งแวดล้อมในชุมชน มีความสะอาดสวยงาม เป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นไปสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : บ้านโนนกล้วยหอม ม.6
ประเภทและลักษณะของโครงการ : บริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างครบวงจร
หน่วยงานดำเนินโครงการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านแฮด
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแฮด บ้านโนนกล้วยหอม ม.6
ระยะเวลาดำเนินการ : ปี2553-ปัจจุบัน
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายพนม ล้านภูเขียม
โทรศัพท์ : 062-0438772
ภาพถ่าย :