ตารางการกำจัดขยะอินทรีย์ ทต.บ้านแฮด

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลบ้านแฮด
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : การกำจัดขยะอินทรีย์ ทต.บ้านแฮด
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : การจัดทำศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ กิจกรรมทำปุ๋ยหมักอีเอ็ม ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทำก๊าซชีวภาพ
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลบ้านแฮด
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจดรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลบ้านแฮด
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลบ้านแฮด
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายพนม ล้ามภูเข็ต
โทรศัพท์ : 0909306916