ตารางโครงการตำบลพังเคนสะอาดโดยหลักการ 3Rs

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่งวนตำบลพังเคน
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการตำบลพังเคนสะอาดโดยหลักการ 3Rs
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : 1. นโยบาย"ตำบลปลอดขยะ ปลอดถังขยะ ปลอดบ่อขยะ" เน้นการประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินงานจัดการขยะในครัวเรือน
2. จัดกิจกรรมนรณรงค์ big cleaning day หมุนเวียนไปทุกหมู่บ้านในบ่ายวันศุกร์ทุกสิ้นเดือน
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ
4. จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการจัดการขยะในชุมชน
5. จัดให้มีการศึกษาดุงานสถานที่ต้นแบบการจัดการขยะโดยชุมชน
6. จัดกิจกรรมใช้รถประชาสัมพันธ์การจัีดการขยะโดยหลักการ
7. จัดแหล่งเรียนรู้และศึกษาดุงาน
8. ร่วมมือกับ อสม. อถล. ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในแต่ละหมู่บ้าน
9. จัดทำ mou ตำบลพังเคนสะอาด ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดสะอาดร่วมกับ วัด โรงเรียน อสม. ผู้นำหมู่บ้าน รพ.สต.
10. จัดทำศูนย์รวบรวมขยะอันตรายที่ อบต.
11. สนับสนุนการจัดทำที่รวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน
12. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์อย่างถูกต้อง
13. ส่งเสริม ให้ความรู้ การแยกยะรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่า
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางกานต์สินี ชาตรี
โทรศัพท์ : 084-3834796
ภาพถ่าย :