ตารางกิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ปีโครงการ : 2560
ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองมาบตาพุด
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : กิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทเอสซีจี เคมคอลส์ จำกัด จัดทำกิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และนักเรียนชั้น ป.4 - ม.2 โดยมีการสอนการหาองค์ประกอบขยะ การคัดแนกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลเมืองมาบตาพุด
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลเมืองมาบตาพุด
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลเมืองมาบตาพุด
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 038-685562-4
ภาพถ่าย :