ตารางการจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ดำเนินกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ
1.ตลาดนัดไร้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
2.จลาดนัดของเหลือใช้ 
3.ของเหลือใช้อันตรายแลกไข่
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางภาษิญา ภัคกุลกีรติ
โทรศัพท์ : 084-991341