ตารางกิจกรรมตลาดนัดขยะร่วมกับชุมชนการลดการคัดแยกขยะ

ปีโครงการ : 2560
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลสักผักหวาน
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : กิจกรรมตลาดนัดขยะร่วมกับชุมชนการลดการคัดแยกขยะ
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน 1.บ้านต้นงิ้วหมู่2  2.บ้านท้าวผายูหมู่3  3.บ้านป่าตาลหมู่4 4.บ้านบัสเด้งหมู่6 5.บ้านสันผักหวานน้อยหมู่7
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลสันผักหวาน
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลสันผักหวาน
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลสันผักหวาน
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : เทศบาลตำบลสันผักหวาน
โทรศัพท์ : 053-131532
ภาพถ่าย :