ตารางโครงการรวมพลคนรักขยะ เทศบาลตำบลควนเนียง

ปีโครงการ : 2557
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลควนเนียง
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการรวมพลคนรักขยะ เทศบาลตำบลควนเนียง
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง(ครัวเรือน) ตามโครงการ 3Rs ประชารัฐ มีการคัดแยกขยะออกเป็น4ประเภท มีการนำไปใช้และะกำจัดตามหลักสุขาภิบาล มีการรับซื้อขยะรีไซเคิลเองตั้งแต่ปี 2557 
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลควนเนียง
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลควนเนียง
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลควนเนียง
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายพรชัย แก้วบัณฑิต
โทรศัพท์ : 074-4386539