ตารางศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางมะขาม

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลนครเกาะสมุย
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางมะขาม
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เป็นชุมชนต้นแบบของตำบลที่สามารถคัดแยกขยะทุกประเภทได้ 100 %
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลนครเกาะสมุย
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลนครเกาะสมุย
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ศิริยงค์
โทรศัพท์ : 081-676572