ตารางธนาคารขยะชุมชนบ้านเขาโพรง

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ธนาคารขยะชุมชนบ้านเขาโพรง
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนบ้านเขาโพรง มีทั้งเด็ก เยาวชนและประขาชน ช่วยกันโดยมีรถจักรยานพ่วงข้าง ออกให้บริการรับซื้อขยะจากชาวบ้านและมีกิจกรรมขยะแลกแต้ม แลกสิ่งของด้วย
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางปัสรญา ช่วยชะนะ
โทรศัพท์ : 097-4631144