ตารางโครงการบ้านสะอาด ปลอดขยะ ปลอกดโรค ชุมชนรวมมิตร

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองบ้านฉาง
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการบ้านสะอาด ปลอดขยะ ปลอกดโรค ชุมชนรวมมิตร
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ความตระหนักร่วมมือกันรักษาความสะาดในบ้านเรือนของตนเอง ช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลบ้านฉาง
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลบ้านฉาง
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลบ้านฉาง
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายปัญญา ศิริพัฒน์
โทรศัพท์ : 098-4636393