ตารางกองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : กองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะต้นทางและขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทและเปิดรับสมัครสมาชิกร่วมโครงการกองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยออกเก็บขยะรีไซเคิลตามบ้านที่เป็นสมาชิกและอยู่ในพื้นที่ มีการจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกร้อยละ 10 ต่อปี
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายปรีชา ศรีบุบผา
โทรศัพท์ : 061-9240365