ตารางกิจกรรมขยะแลกไข่ไก่

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลปัถวี
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : กิจกรรมขยะแลกไข่ไก่
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ให้ประชาชนเก็บขยะ เช่น ขวดพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม และกระป๋องอลูมิเนียมที่อยู่ในสนามกีฬาที่จัดแข่งจันในตำบลหรืออำภอ มาแลกไข่ได้
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลปัถวี
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลปัถวี
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลปัถวี
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายเกียรติภูมิ จันเม
โทรศัพท์ : 087-7889305