ตารางศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลขุนหาญ
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เป็นศุนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะที่พนันท้าย เช่น การนำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก อีเอ้มบอล จากขยะอินทรีย์ การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล การปลูกผักปลอดสารเคมีและเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลขุนหาญ
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลขุนหาญ
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลขุนหาญ
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางบุญลอด อ่อนสุวรรณ
โทรศัพท์ : 089-9177596