ตารางศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลสระยายโสม
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : -
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลสระยายโสม
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลสระยายโสม
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลสระยายโสม
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : -
โทรศัพท์ : -
ภาพถ่าย :