ตารางการนำวงยางมาปลูกต้นไม้และผัก

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลธารเกษม
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : การนำวงยางมาปลูกต้นไม้และผัก
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : นายอำเภอพระพุทธบาทสอนการทำวงยางปลูกต้นไม้และผัก
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบละารเกษม
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบละารเกษม
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบละารเกษม
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : -
โทรศัพท์ : -
ภาพถ่าย :