ตารางุชุมชนบ้านรางพลับมีศูนย์การเรียนรู้ 8 แห่ง

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลกรับใหญ่
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ุชุมชนบ้านรางพลับมีศูนย์การเรียนรู้ 8 แห่ง
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : 1. การแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมัก
2.แปรรูปขยะอินทรีย์เป้นน้ำหมัก
3.การแปรรูปขยะทั่วไทยและขยะรีไซเคิล
4.การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
5.เกษตรอินทรีย์
6.ของดีวิถีกรับใหญ่
7.การคัดแยกขยะเพื่อสร้างมูลค่า
8.การจัดการขยะครบวงจร
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : ชุมชนบ้านรางพลับ
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลกรับใหญ่
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนบ้านรางพลับ
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายสนั่น เตะชี
โทรศัพท์ : 081-8565876
ภาพถ่าย :