ตารางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกที่ต้นทาง

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลบ้านคลอง
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกที่ต้นทาง
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ตามนโยบายขอรัฐบาลและตามอำนาจหน่้าที่ของเทศบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการบริหารจัดการขยะ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย มอบภาชนะนำขยะไปคัดแยกขยะที่ต้นทาง
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลบ้านคลอง
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลบ้านคลอง
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลบ้านคลอง
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายนพรัตน์ เพชรกล่อง
โทรศัพท์ : 055-244544
ภาพถ่าย :