ตารางศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนบ้านไร่โป่งเป้า

ปีโครงการ : 2544
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลลานกระบือ
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนบ้านไร่โป่งเป้า
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : ปี 2544 เป้นชุมชนนำร่องปลอดถังชยะ ปี 2555,2556,2557 เข้าร้อบแรกชุมชนปลอดขยะ ปี2557 ตั้งศูนย์ขยะรีไซเคิล , ตั้งกลุ่มซื้อมาขายไป(ขยะมูลฝอย) ดำเนินกิจกรรม 3Rs ปี 2560 เป้นทสม.เครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอย
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : ชุมชนบ้านไร่โป่งเป้า
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลลานกระบือ
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนบ้านไร่โป่งเป้า
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายประจวบ เพชรดิม
โทรศัพท์ : 089-6795105