ตารางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : - กลุ่มผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ
- การกำจัดขยะด้วยเตาเผาขยะชุมชนไม่ใช่ไฟฟ้าและน้ำมัน
-กลุ่มรับซื้อขยะรีไซเคิล
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาวจิไลวรรณ ภูศรีไทย
โทรศัพท์ : 089-4398630