ตาราง-

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลอุโมงค์
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : -
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : - หลักการกำจัดขยะ ตามหลีก 3R
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่8
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : -
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : -
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นายสมเกียรติ สันเทพ
โทรศัพท์ : 086-9165485