ตารางการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนป่าบุก

ปีโครงการ : 2554
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลแม่แรง
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : การบริหารจัดการขยะโดยชุมชนป่าบุก
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : - นวัตกรรม : โผมจ๋าหายไปไหน(คันหินเบา)
- นวัตกรรม : เศษผ้าสร้างรายได้
- นวัตกรรม : ธรรมนูญบ้านป่าบุก
- นวัตกรรม : นักบิณฑ์ลดโลกร้อน
- นวัตกรรม : การลดปริมาณขยะในงานศพ
- นวัตกรรม : ที่ว่างสร้างอาหาร
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : ชุมชนป่าบุก
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลแม่แรง
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนป่าบุก
ระยะเวลาดำเนินการ : +
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : ทศบาลตำบลแม่แรง
โทรศัพท์ : 083-1561555
ภาพถ่าย :