ตารางหมู่บ้านกำจัดขยะ

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : หมู่บ้านกำจัดขยะ
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : - กิจกรรมลดขยะในงานศพ
- กิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้า/ตะกร้า.
-กิจกรรมแปรรูป/สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ
- ขยะและบริการที่ ศสมฐ.
- กิจกรรมขยะแลกเบี้ยยังชีพ
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านไว้ใจ ไร้ขยะ ไร้ลูกน้ำยุงลาย
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : นางสาวยุวธิดา พรนิคม
โทรศัพท์ : 054-289111
ภาพถ่าย :