ตาราง-

ปีโครงการ : 2561
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลหนองแดง
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : -
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : -
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลตำบลหนองแดง
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลตำบลหนองแดง
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลตำบลหนองแดง
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : -
โทรศัพท์ : -