ตารางกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

ปีโครงการ : 2560
ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : กิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับ ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลเหมืองแก้ว ชมรมผู้สูงอายุตำบลเหมืองแก้ว ศพด.บ้านต้นผึ้ง และ กศน.ตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกันจัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้     เพื่อรณรงค์ลดการเผา ลดภาวะโลกร้อน และลดปริมาณขยะอินทรีย์ โดยการออกพื้นที่ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ตามหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : เทศบาลเหมืองแก้ว
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : เทศบาลเหมืองแก้ว
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : เทศบาลเหมืองแก้ว
ระยะเวลาดำเนินการ : -
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : -
โทรศัพท์ : -
ภาพถ่าย :