ตารางโครงการประกสดหมู่บ้าน/ชุมชนดีเด่น ตามโครงการเมืองพานน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภายใต้โครงการคัดแยกขยะ)

ปีโครงการ : 2557
ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
หมวดหมู่กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมลดขยะ
ชื่อกิจกรรม โครงการ : โครงการประกสดหมู่บ้าน/ชุมชนดีเด่น ตามโครงการเมืองพานน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภายใต้โครงการคัดแยกขยะ)
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ : เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เน้นการพัฒนาหมู่บ้านฝนภาพรวม โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของหมู่บ้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีการลดปริมาณขยะในหมู่บ้านเกิดการบูรณการร่วมกัน เกิดความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการขยะและเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนดแนวทางและทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาร่วมกันเกิดการบูรณาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยัางยืน
แนวคิด 3Rs : -
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพาน
ประเภทและลักษณะของโครงการ : กิจกรรมลดขยะ
หน่วยงานดำเนินโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพาน
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพาน
ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557
ผู้ประสานงาน / วิทยากร : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพาน
โทรศัพท์ : 053-72148611
ภาพถ่าย :